Information Technology

  KvK: 24445415   -   ©2014

Contact opnemen:


Telefoon: 06 370 262 25

E-mail: info@jertal.nl


Maandag t/m Zaterdag: 09.00 - 21.00

Zondag - Feestdagen  : 10.00 - 19.00

JerTal Information Technology.

Kamer van Koophandel Rotterdam nr: 24445415

©2011


_______________________________________________


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie,installatie, levering, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur tussen enerzijds JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant blijven buiten beschouwing.

3. Alle van JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand.

4. JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) is eerst gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk per email of telefonisch heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6. De aansprakelijkheid van JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.

7. Ingeval van overmacht is JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen.

8. JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de waarde van de door JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.

Reparatie, wijziging, upgrading.

9. Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, reiskosten of eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakking- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles exclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.

10. De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten.

11. Indien JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) niet in staat is de computer binnen de opgegeven tijd te repareren kan de klant alsdan JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer per omgaande aan hem te retourneren.

12. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen.

13. JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) is aansprakelijk voor schade aan computer ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) tot aan de ter beschikkingstelling door JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) aan de klant, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld JerTal Information Technology – (J.J. de Jong). Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.

14. Een reparatie, wijziging en/of upgrading zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de computer(rand)apparatuur daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

15. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen een maand met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.

16. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.

17. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) gerechtigd dit artikel te verkopen, hergebruiken c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.

Betaling.

18. Op alle door JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant of factuur (Facturen gelden uitsluitend voor het MKB) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, per email of telefonisch anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.

19. De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied. In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van €25,-.

20. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.

Garantie.

21. De door JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) geleverde producten worden hoofdzakelijk geleverd met de standaard fabrieksgarantie. Deze garantie periodes kunnen variëren van 1 tot 3 jaar en is per fabrikant verschillend.

22. JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) geeft geen garantie op geïnstalleerde software. www.jertal.nl – (J.J. de Jong) zal wel in alle redelijkheid onderzoeken of een goede oplossing voorhanden is.

23. Heeft u een product dat voor garantie in aanmerking komt, dan dient u JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) eerst in te lichten via een e-mail aan info@jertal.nl. In deze mail dient u, uw factuurnummer, aankoopdatum, uitvoerdatum en een duidelijke klachtomschrijving te vermelden wat er mankeert aan het product. (omschrijvingen van kapot en werkt niet, worden niet geaccepteerd.)

24. JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) laat u dan zo snel mogelijk weten hoe te handelen.

25. De ter garantie aangeboden producten worden door JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) zorgvuldig getest, of bij de desbetreffende fabrikant aangeboden om te testen. blijkt u product inderdaad defect dan wordt dit product gerepareerd of vernieuwd.

26. Blijkt het door u aangeboden product niet defect, dan worden alle gemaakte kosten op u als klant verhaald.

27. Heeft u product transportschade, dan dient u dit binnen 24 uur zelf te melden bij www.jertal.nl – (J.J. de Jong).

28. Garantie is van toepassing op het moment dat:

• Een product defect is bij aankomst. (DOA)

• Een product defect gaat binnen de garantieperiode.

• Een product verkeerde geleverd is.

29. Garantie is niet van toepassing op het moment dat:

• Een product defect is geraakt bij verkeerde montage methode/s.

• Een product defect is geraakt door overclocken en/of modificatie.

• Een product defect gaat buiten de garantieperiode.

• Een Product defect gaat door onkundig of verkeerd gebruik.

• Een product defect gaat als het gebruikt is voor doeleinden waar het niet voor bedoeld is/was.

• Een product waarvan de verzegeling verbroken is, b.v. Voedingen e.d.

Klachten.

30. JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De prijs wijzigingen worden uiterlijk een één maand voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website van http://www.jertal.nl/ - JerTal Information Technology – (J.J. de Jong)

31. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan JerTal Information Technology – (J.J. de Jong). Indien een klacht gegrond is, zal JerTal Information Technology – (J.J. de Jong) de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen het genoemde tijdsbestek van artikel 31.

JerTal Information Technology

Jeroen de Jong

p/a: Sleedoornhof 2

2923 EN - Krimpen a/d Ijssel

Telefoon:  0637 026 225

E-mail: info@jertal.nl

JerTal Information Technology staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24445415.


Algemene voorwaarden